PHIẾU LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG / CUSTOMER SURVEY

Để có thể cung cấp các dịch vụ hoàn hảo hơn và chu đáo hơn, Fa-D cần hiều mọi mong muốn của khách hàng mình. Vậy xin Quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ của Fa-D và điền phiếu lấy ý kiến của khách hàng giưới đây. Hãy giúp đỡ chúng tôi hiểu Quý khách hơn và cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

*Bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Đây là một câu hỏi bắt buộc
  Không bao giờ gửi mật khẩu thông qua Google Biểu mẫu.